Košík 0 €
Celková cena:
0 €
Počet produktov:
K pokladni Košík je prázdny Tovar v košíku

  Obchodné podmienky a Reklamácie

  Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod

   

  Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod

  Tieto všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod (ďalej len "obchodné podmienky") sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu Bugo umiestneného na webovom rozhraní www.bugoshop.sk (ďalej len "webové rozhranie") medzi

  našou spoločnosťou:

  RACETEQ s.r.o., so sídlom Provozní 5492/3, Třebovice, 722 00 Ostrava

  IČO: 01739573

  DIČ: CZ01739573

  zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 58186

  adresa pre doručovanie: Provozní 5492/3, Třebovice, 722 00 Ostrava

  telefónne číslo: +420 775 951 520

  kontaktný e-mail: info@bugo.cz

   

  ako predávajúcim

  a vami ako kupujúcim.

   

  1. Úvodné ustanovenia

  Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať vám tovar uvedený v objednávke ve stave spôsobu a obsahu balenia ktorý deklaruje nastavený obchodný model spoločnosti a vy sa zaväzujete tento tovar prevziať a zaplatiť nám kúpnu cenu (alebo len "cenu"), vrátane nákladov spojených s dodaním tovaru a prípadných poplatkov súvisiacich so zvoleným spôsobom platby, uvedenú v objednávke.

  Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezmete.

  1.1. Vzťahuje sa kúpna zmluva len na tovar?

  Ako kúpna zmluva (alebo len "zmluva") sa tu označuje akákoľvek zmluva, uzavretá podľa týchto obchodných podmienok. Môže teda ísť napríklad aj o zmluvu o poskytovaní služieb.

  1.2. Je kúpna zmluva spotrebiteľskou zmluvou?

  O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, tj. ak ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok, ale vzťahujú sa na vás Všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchod.

  1.3. Aké máte ako spotrebiteľ osobitné práva?

  Ako spotrebiteľ máte predovšetkým:

  právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je napr. Telefón, e-mail alebo internetový obchod (článok 5 týchto obchodných podmienok);

   právo zo záruky na tovar, ktorej podmienky a uplatnenia sa riadia Reklamačným poriadkom pre maloobchod;

   právo na oznámenie informácií pred uzatvorením zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom rozhraní);

  právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu zo zmluvy (článok 7.3 týchto obchodných podmienok).

  1.4. Čím sa riadi náš právny pomer?

  Náš právny pomer so riadi nasledujúcimi dokumentmi:

  týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú a spresňujú naše vzájomné práva a povinnosti;

  Reklamačným poriadkom pre maloobchod, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;

   Podmienkami použitia webového rozhrania, ktoré upravujú registráciu na webovom rozhraní, ochranu vašich osobných údajov, ochranu obsahu webového rozhrania a niektoré ďalšie vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania;

  Podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy;

  Objednávkou a jej prijatím z našej strany,

  a v otázkach tu neupravených tiež najmä nasledujúcimi právnymi predpismi:

  Zákonom č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník");

   Zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o Štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplneni niektorych zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisovej, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri odovzdaní na dialku (iba ak ste spotrebiteľom).

  1.5. Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

  Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením na webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

  Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

  2. Kúpna zmluva

  2.1. Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

  Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane opisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Pri každom tovare je uvedená cena vrátane daní, ciel a poplatkov. Prezentácia tovaru je informatívneho charakteru, a nejedná sa o náš návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a a nasl. Občianskeho zákonníka. Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany.

  2.2. Ako podať objednávku?

  Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára), prípadne aj telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý podľa aktuálnych informácií uvedených na webovom rozhraní umožňujeme.

  Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, najmä presné označenie objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne fakturačnú).

  Pred záväzným odoslaním objednávky vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy a platby). Odporúčame skontrolovať najmä druh a množstvo tovaru, e-mailovú a dodaciu adresu. V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.

  Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla "objednávka s povinnosťou platby". Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

  O obdržaní objednávky vás budeme informovať. Informácie (potvrdenie) o obdržaní objednávky je zasielané automaticky a jedná sa zároveň o prijatí objednávky z našej strany.

  Ak budeme mať pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môžeme vás kontaktovať za účelom jej overenia. Neoverenú objednávku môžeme odmietnuť. Na takúto objednávku sa potom hľadí, akoby nebola podaná.

  2.3. Kedy je teda zmluva uzavretá?

  Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď je vám doručené prijatie objednávky z našej strany. Prijatie objednávky vám bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Ak by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, keď uhradíte celú kúpnu cenu alebo prevezmete objednaný tovar (podľa toho, čo nastane skôr). Prijatie objednávky (akceptácia) je súčasťou informácie o obdržaní objednávky podľa článku 2.2 týchto podmienok.

  Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania.

  2.4. Môžete už odoslanú objednávku zrušiť?

  Objednávku, ktorú sme doteraz neprijali (tj. Nebolo vám zaslané prijatí objednávky z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť telefonicky alebo emailom prijaté (akceptované) objednávky, tj. Uzatvorenie kúpnej zmluvy je možné zrušiť (pred dodaním tovaru) sposobom podľa článku 5.1.2 tychto obchodných podmienok.

   

   

   

   

  2.5. Môže sa cena uvedená na webovom rozhraní meniť?

  Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, ibaže je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné.

  V prípade, že na našej strane došlo k úplne zjavné technické chybe pri uvedení ceny tovaru na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať vám tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že vám bolo zaslané prijatia objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takom prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy.

  Pokiaľ cena uvedená u tovaru na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálny, bezodkladne vás na túto skutočnosť upozorníme. Ak ešte nedošlo k prijatiu vašej objednávky, nie sme povinní zmluvu uzavrieť.

  Na odoslanej objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok.

  2.6. V akých jazykoch možno zmluvu uzavrieť?

  Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku ibaže sa výslovne dohodneme na inom jazyku.

  2.7. Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

  Zmluva nie je uzatváraná písomne ​​s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky, vaša objednávka a jej prijatie z našej strany. Celá zmluva vám bude zaslaná e mailom alebo na vašu žiadosť vytlačená poštou. Pri zasielaní poštou vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

  2.8. Je zmluva niekde uložená?

  Zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok) archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám, ale na požiadanie vám ju zašleme.

  2.9. Čo keď niečomu v zmluve nerozumiete?

  V prípade otázky k obchodným podmienkam alebo ku zmluve nás môžete kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Radi vám poskytneme všetky potrebné informácie.

   

  3. PLATOBNÉ PODMIENKY

  3.1. Aké spôsoby platby prijímame?

  Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

  v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere;

  bezhotovostne pred dodaním tovaru online platobnou kartou;

  bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny vám budú oznámené v potvrdení objednávky).

  Prípadné ďalšie spôsoby platby sú uvedené na webovom rozhraní.

  Niektoré spôsoby platby (najmä dobierka) môžu byť ďalej spoplatnené. Tieto poplatky sú uvedené na webovom rozhraní. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby zahŕňa.

  3.2. Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

  V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do troch dní od prijatia objednávky podľa článku 2.3. Váš záväzok uhradiť cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet.

  3.3. V akej mene môžete platiť?

  Platba tovaru je možná v eurách (€)

  3.4. Kedy môžeme požadovať zálohu alebo uhradenie vopred?

  Zálohu na kúpnu cenu môžeme požadovať predovšetkým u objednávok s celkovou cenou nad 166eur.

  Ďalej sme oprávnení požiadať vás o uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním

  3.5. Ako vystavujeme účtenky v súvislosti s elektronickou evidenciou tržieb?

  Daňový doklad s vyčíslením podmienek je možné, ceny a DPH dostane kupujúci v elektronickej podobe - prostredníctvom e-mailu najneskôr ............... (napr. Do __ dní od doručením tovaru / .. (dokedy). ......

  Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami nám zároveň udeľujete súhlas s poskytnutím daňového dokladu elektronickou formou.

   

  4. DODACIE PODMIENKY

  4.1. Ako posielame tovar?

  Spôsoby dodania tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke. Ak žiadny spôsob dopravy nezvolíte, môžeme ho určiť my.

  4.2. Aké sú náklady na dodanie tovaru?

  Náklady na dodanie tovaru závisí vždy od veľkosti a povahe tovaru a na cenníka zvoleného dopravcu. Aktuálne náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní.

  V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa.

  4.3. Kedy vám tovar dodáme?

  Doba dodania tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby.

   

  Tovar, ktorý je skladom, spravidla expedujeme do dvoch pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe).

  Tovar, ktorý nie je skladom, expedujeme, akonáhle je to možné. O presnom dátume vás budeme informovať.

  Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z vašej strany.

  4.4. Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

  Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

  Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

  4.5. Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

  Ak je z dôvodov na vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

  V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Tieto náklady nepresiahnu 0,4 eur za každý deň trvania uskladnenie. Náklady na uskladnenie môžu dosiahnuť maximálne sumy spolu 20 eur alebo výšky kúpnej ceny, ak je nižšia ako 20 eur.

  Ďalej máme v takom prípade právo od zmluvy odstúpiť.

   

  5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  5.1. Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

  5.1.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od podmienok je možné, zmluvy bez udania dovodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri odovzdaniu na dialku (Ďalej ľen "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri odovzdaniu na diaľku") v Lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o vyplácanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaní na diaľku.

  Odstúpenie od zmluvy nemusíte nijako zdôvodňovať.

  Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynuť v deň, ked kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravca prevezme Všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

  - tovary objednané kupujúcim v konajů objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktory bol dodaný ako posledný,

   

  - dodáva tovar pozostávajúci z viacerych dielov alebo kusov, odo dňa Prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,

  - na základe zmluvy sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

   

  Tovar sa považuje za prevzatie spotrebiteľom okamihom, ked Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravca prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa :

  a) tovary objednané spotrebiteľom v konajů v objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktory bol dodaný ako posledný,

  b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerych dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,

  c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

  5.1.2 Kupujúci Moze odstúpiť od podmienok je možné, zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

  5.2. Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

  Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzavretá.

  Ak bol vám spoločne s tovarom poskytnutý s vaším súhlasom darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosti. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom.

  5.3. Kedy sa od zmluvy odstúpiť nedá?

  Spotrebiteľ nemoze odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

  a) poskytnutím služby, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľov a spotrebitelia vyhlásili, že boli riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto suhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutiu služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

  b) predaj tovaru Alebo poskytnutím služby, ktorych cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktory predávajúci nemože ovplyvniť a ku ktorému Moze dôjsť počas plynutím Lehoty na odstúpenie od ZMLUVY,

  c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebitelia, tovaru vyrobeného na mieru Alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

  d) predaj tovaru, ktory podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skazi,

  e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dovodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

  f) predaj tovaru, ktorý moze hoci vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s jediným tovarom,

  g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktore predávajúci nemože ovplyvniť,

  h) vykonaním naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj ineho tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonaním opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľov a spotrebitelia si pulóver alebo vesta služby alebo tovary vopred neobjednali

  i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru zasielaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

  j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

  k) Poskytnutím ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutím stravovacích služieb alebo poskytnutím služieb reklamy súvisiace s činnosťou na základe slobody času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzujú poskytnutiu pulovr nebo vesta služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

  l) poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľov a spotrebitelia vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto suhlasú stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

   

  5.4. Akým spôsobom nám vrátite tovar?

  Tovar ste povinní nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu, do akejkoľvek prevádzkarne alebo na adresu nášho sídla. Tovar nezasielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať.

  K vrátenému tovaru je nutné priložiť:

  kópiu dodacieho listu a faktúry, ak tieto dokumenty boli vystavené, alebo iný doklad preukazujúci o kúpe tovaru;

  písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatí hotovosti alebo poštová poukážka či inak). Do vyjadrenia uveďte adresu pre doručovanie, telefón a e-mail.

  Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

  5.5. Kedy dostanete späť svoje peniaze?

  Všetky prijaté peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

  Popri kúpnej ceny máte aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k vám. Ak ste však zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

  Peniaze vám vrátime:

  rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali, alebo

  spôsobom, aký budete požadovať.

   

  Vedľa vyššie uvedených spôsobov môžeme peniaze vždy vrátiť aj zaslaním na Vami oznámený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny neoznámite). Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety za podmienky, že vám týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

  Ak spotrebiteľ odstup od zmluvy, bude poznáš náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa pri odovzdajú na diaľky a ak odstup od zmluvy uzavretej na diaľky, ai náklady na Vrátenie tovaru, ktory vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

  5.6. Čo keď bol vrátený tovar poškodený?

  Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.

  Ak zistíme, že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne spotrebovaný, zodpovedáte nám za toto zníženie hodnoty tovaru.

  5.7. Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

  Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

   technickou chybou bola na webovom rozhraní uvedená úplne zjavne chybná cena tovaru (článok 2.5

  tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať atď.) Nie je možné za pôvodných podmienok dodať;

   plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

  V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči vám účinné okamihom, kedy je vám doručené.

  Ak ste už úplne alebo čiastočne uhradili kúpnu cenu, vrátime vám prijatú čiastku bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu. Peniaze vrátime do piatich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

   

  6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

  Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom pre maloobchod. Pred odoslaním reklamácie sa s Reklamačným poriadkom dôkladne zoznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k vašej spokojnosti.

   

  7. Záverečné ustanovenia

  7.1. Aké povolenia máme na výkon našej činnosti a kto nás pri nej kontroluje?

  K predaju tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovaniu.

  Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Ako vybavujeme sťažnosti?

  Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na orgány uvedené v článku 7.3. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexy správania, ani žiadne také nedodržiavame.

  7.2. Orgán dohľadu a práva spotrebiteľov pri vzniku spotrebiteľského sporu?

  Orgánom dozoru je slovenská obchodná inšpekcia - ústredňa Inšpektori Slovenskej Obchodnej inšpekciám, P. O. BOX 29, Prievozská 32

  827 99 Bratislava, resp. Telekomunikačný úrad SR.

   

  Kupujúci - spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so ziadosťou o nápravu (e-mailom na info@bugo.cz, ak nie je spokojný so sposobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpoviete na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od ho odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riesenia sporu subjektu alternatívneho riesenia sporovým (Ďalej ľan subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Zz ARS subjekty ŠÚ slovenský obchodná inšpekcia,

  Ústredňa inšpektor, Odbor pre Medzinárodné Vzťahy a alternatívne Riešenie spotrebiteľských sporovým, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 (SOI) a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. zapísané v Zoznam subjektovo alternatívneho riesenia sporovým vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (Zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci - Spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riesenia spotrebiteľských sporovým na ktorý sa obráti. Návrh može spotrebiteľovi podať sposobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

  Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnený použiť platformu riesenia sporovým online (Ďalej ľan Ako "RSO") na Riešenie svojich ložísk spórovým, v jazyku, Ktory si zvolíte. Kupujúci - spotrebiteľ moze na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktora je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podaním platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktore predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riesenia sporovým online. Kupujúci - spotrebiteľ može priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

  Alternatívne Riešenie spórovým moze Využiť ľan Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktora pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnaním alebo povolaním. Alternatívne riešenie spórovým sa týka ľan sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľská zmluva. Alternatívne riešenie spórovým sa týka ľan zmluva uzatvorených na diaľky. Alternatívne riešenie spórovým sa netýka spórovým, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS moze od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riesenie sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

  7.3. Čo by ste ešte mali vedieť?

  Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami. Tieto náklady sa nelíši od bežnej sadzby.

  Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi nami prebieha v písomnej forme, a to buď e-mailom, doporučene poštou alebo osobným doručením. Z našej strany vám budeme doručovať na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke alebo vo vašom užívateľskom účte.

  O spôsobe zabezpečenia spätného odberu použitých výrobkov, ktoré sú svojou povahou elektrozariadením, vás budeme v súlade so zákonom č. 9/2015 Z.z., zákon o odpadoch, v znení neskorších predpisov, informovať.

  V prípade, že je niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenia, ktoré sa svojím zmyslom najviac blížia neplatnému, neúčinnému alebo nepoužitelnému ustanovenia. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) je možné len písomnou formou.

  7.4 Kupujúci bude pred odoslania objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s Týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v čelo rozsahu s nimi suhlas.

   

  8       súťaž

   

  8.1        Súhlasím so zaradením do súťaže na webe bugo.cz/bugoshop.sk a spracovaním osobných údajov v rámci súťaže.

   

  8.2        Podmienky súťaže objednaj a vyhraj:

   

  -     Objednajte akýkoľvek tovar z eshopu bugo.cz/bugoshop.sk

   

  -     Súhlas s obchodnými podmienkami

   

  -     Počkajte na výherný email.

   

   

   

  8.3        Výhru obdržíte do 3 týždnou od vyhlásenia.

   

  8.4        Nárok na výhru zaniká pri vrátení tovaru do 14 dní.

   

  Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1. 2017

  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzy návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie V poriadku

  Tovar bol vložený do košíka

  Odporúčame dokúpiť